O konkursie

REGULAMIN ZŁOTE SPINACZE 2018

już wkrótce...

 

REGULAMIN ZŁOTE SPINACZE 2017

§ 1       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Złote Spinacze” (dalej „Konkurs” lub „Złote Spinacze”) jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000062388, NIP: 9512004715, REGON: 017240202 (dalej „Organizator”).
 2. Organem decyzyjnym w sprawach porządkowych i spornych jest Zarząd ZFPR (dalej „Zarząd ZFPR”) .
 3. Za sprawy organizacyjne Konkursu, w tym w szczególności: organizację poszczególnych etapów Konkursu, przyjmowanie zgłoszeń projektów, przegląd dokumentacji zgłoszeń pod względem formalnym, organizację obrad i spotkań, odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej „Biuro”).
 4. Audytorem Konkursu jest KPMG (dalej „Audytor” lub „KPMG”). Do zadań Audytora należy czuwanie nad zgodnością prac jury z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz sprawdzanie i potwierdzanie wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek Organizatora.
 5. Misją Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat profesjonalnych usług public relations oraz promowanie zawodowego kunsztu i najwyższych standardów merytorycznych i jakościowych w kształtowaniu szeroko pojętych kampanii i polityk informacyjnych. Udział w Konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż i sprzyja wymianie najlepszych doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku.
 6. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych, najbardziej kreatywnych, najlepiej przygotowanych i wdrożonych kampanii i działań komunikacyjnych, bezpośrednio nawiązujących do pojęcia public relations i powiązanych dziedzin związanych z budowaniem i utrwalaniem relacji z otoczeniem i interesariuszami, zgłoszonych do jednej z 34 kategorii konkursowych (dalej „Kategorie”).

 

§ 2       UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą brać udział projekty (dalej „Projekty”) zrealizowane na obszarze Polski przez: osoby prawne, podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe, instytucje państwowe, zakłady publiczne, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, osoby działający samodzielnie w branży PR oraz inne podmioty realizujące projekty PR (dalej „Podmiot Zgłaszający” lub „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane przez więcej niż jeden podmiot (dalej „Zgłoszenie”). W takim przypadku można wyróżnić:
  1. Podmiot Zgłaszający – może być tylko jeden Podmiot Zgłaszający. Podmiot Zgłaszający jest odpowiedzialny za zgłoszenie Projektu do Konkursu i jest prezentowany przez Organizatora jako pierwszy i najważniejszy uczestnik Konkursu. Organizator na każdym etapie Konkursu będzie się kontaktował z Podmiotem Zgłaszającym.
  2. Podmiot Współzgłaszający – nie ma ograniczenia liczby Podmiotów Współzgłaszających. Podmiotem Współzgłaszającym są podmioty wymienione w §2 pkt.1. Podmioty Współzgłaszające to podmioty, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania Projektu (dalej „Podmiot Współzgłaszający” lub „Współzgłaszający”).
 3. Podmiot Zgłaszający Projekt, który był realizowany przez kilka podmiotów (nie będących Podmiotami Współzgłaszającymi) musi uzyskać od współautorów pisemną zgodę na zgłoszenie Projektu (dokumenty do okazania na prośbę Organizatora).

 

§ 3       ZGŁOSZENIE

 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Projekty (dalej „Projekty”):
  1. realizowane w okresie 2016/2017, czyli projekty realizowane w całym roku 2016 oraz w części roku 2017 - do dnia przesłania zgłoszenia do konkursu*(Uwaga Aneks 2 do Regulaminu).
  2. które są kolejną edycją trwającego przez kilka lat Projektu, w ramach którego powstała nowa inicjatywa, aktywacja, działanie. Zgłaszając taki Projekt do Konkursu, Zgłaszający powinien wyraźnie określić czas trwania Projektu, który jest zgłaszany w ramach danej edycji.
  3. które były realizowane przez więcej niż jeden rok, ale ich formalne całkowite zakończenie lub zakończenie okresu np. kilku lat, który chcemy przedstawić do oceny przypada na bieżącą edycją Konkursu Złote Spinacze.
 2. Podmiot Zgłaszający Projekt powinien wyraźnie zaznaczyć w Zgłoszeniu czy działaniom PR towarzyszyły działania reklamowe i marketingowe oraz przedstawić wyłącznie cele, działania i efekty zrealizowane w ramach kampanii PR. Tylko taki zakres Projektu poddawany jest ocenie Jurorów. W przypadku zaprezentowania działań oraz efektów niezwiązanych wyłącznie z działaniami PR, Projekt może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 3. Zgłoszenia Projektów do Konkursu będą przyjmowane od 22 maja 2017 roku do:
  1. Termin I – do 4 lipca 2017r. do godz. 16:00
  2. Termin II – do 11 lipca 2017r. do godz. 16:00.
 4. Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Projektów w jednej lub w kilku Kategoriach. W takiej sytuacji każdy zgłaszany Projekt musi zawierać odrębną dokumentację, odrębne zgłoszenie, które zostanie osobno zarejestrowane i osobno opłacone zgodnie z cennikiem zawartym w §5 pkt.2.
 5. Projekt zostanie przyjęty do Konkursu po zrealizowaniu następujących czynności:
  1. Wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego online dostępnego na platformie www.zlotespinacze.pl (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”) zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi w treści Formularza Zgłoszeniowego
  2. Wniesieniu w terminach, o których mowa w §3 pkt. 3 opłaty za Zgłoszenie.
   1. W przypadku przesłania Zgłoszenia i uiszczenia płatności w ostatnim dniu I lub II terminu przyjmowania zgłoszeń, należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty konkursowej na adresy ewelina.kiszka@zfpr.pl.
   2. Projekt zgłoszony w I terminie a nieopłacony, będzie musiał być opłacony stawką przewidzianą dla zgłoszeń przesłanych w II terminie.
 6. Wszystkie pola Formularza Zgłoszeniowego są obowiązkowe.
 7. Zgłoszenie nie może przekraczać wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym liczby znaków.
 8. Zgłoszenia z poufnymi danymi powinny być oznaczone w dedykowanej do tego przestrzeni Formularza Zgłoszeniowego. Zastrzeżenie poufności nie dotyczy treści zawartej w rubryce Formularza Zgłoszeniowego: skrócony opis Projektu (max 500 znaków ze spacjami).
 9. W rubrykach metryczki Formularza Zgłoszeniowego „Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt” oraz „Nazwa podmiotów współzgłaszających projekt” nazwy firm nie powinny być nazwami handlowymi tzn. nie powinny zawierać rozszerzeń typu Sp. z o.o., Sp. j. etc. W przypadku niezastosowania się Podmiotu Zgłaszającego, odpowiedzialnego za wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do niniejszego obostrzenia, Organizator ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o zmianie nazwy firmy z nazwy handlowej na nazwę zwyczajową. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Podmiot Zgłaszający zostanie obciążony opłatą, o której mowa w §5 pkt.10.
 10. Po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń Zgłaszający nie ma możliwości dokonania zmiany  zgłoszonej nazwy. Wyłącznie w przypadku, gdy Organizator podczas weryfikacji zgłoszeń zauważy niespójność w tym zakresie może wprowadzić zmiany, po wcześniejszej konsultacji z Podmiotem Zgłaszającym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Podmiot Zgłaszający zostanie obciążony opłatą, o której mowa w §5 pkt.10.
 11. „Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt” oraz „Nazwa podmiotów współzgłaszających projekt” będzie przekazana Audytorowi i używana przez Organizatora we wszelkiej komunikacji dotyczącej zgłoszonych do Konkursu Projektów (np. ogłoszenie listy nominowanych, ogłoszenie listy zwycięzców, przygotowanie materiałów na galę finałową).
 12. W przypadku zaistnienia drobnych pomyłek lub błędów w treści Formularza Zgłoszeniowego, po jego przesłaniu do Konkursu istnieje możliwość wniesienia poprawek poprzez Organizatora. Poprawki mogą dotyczyć przykładowo: literówek, błędnie podanych liczb, terminów i nazw. Po wniesieniu poprawek w Formularzu Zgłoszeniowym Organizator prześlę poprawiony Formularz Zgłoszeniowy w wersji pdf do Podmiotu Zgłaszającego, czego celem jest zweryfikowanie poprawności Formularza Zgłoszeniowego przez Podmiot Zgłaszający. Organizator pobierze opłatę za dokonane zmiany zgodnie z §5 pkt.9.
 13. Zgłoszenie może zawierać linki do: stron internetowych, witryn zawierających pdf, wykresów, elementów graficznych i innych źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt. Linki mogą znajdować się tylko w wybranych polach Formularza Zgłoszeniowego. W przypadku umieszczania powyższych odnośników do źródeł w innych polach Formularza Zgłoszeniowego Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu danego Projektu do Konkursu i jego dyskwalifikacji. W takim przypadku opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
 14. Po zamknięciu ostatecznego II terminu przyjmowania zgłoszeń, Organizator w terminie 7 dni roboczych prześle każdemu uczestnikowi potwierdzenie zakwalifikowania Projektu do Konkursu na adres email podanych w Zgłoszeniu.

 

§ 4       KATEGORIE

 1. Konkurs rozgrywany jest w 34 Kategoriach konkursowych: 18 Kategoriach głównych, 3 Kategoriach specjalne i  13 Kategoriach sektorowych. Szczegółowy opis Kategorii dostępny jest na stronie www.zlotespinacze.pl.
  1. KATEGORIE GŁÓWNE - w tej części nagradzane są najlepsze praktyki w odniesieniu do głównych dyscyplin public relations. Jeden Projekt może być zgłoszony do więcej niż jednej, ale maksymalnie do 3 Kategorii głównych.
   1. PR korporacyjny
   2. PR produktu
   3. Komunikacja antykryzysowa lub kryzysowa
   4. Public Affairs i Lobbying
   5. Kampania społeczna
   6. Komunikacja wewnętrzna
   7. Event komercyjny
   8. Event społeczny
   9. Launch produktu, usługi lub firmy
   10. Corporate Social Responsibility (CSR)
   11. PR miejsca, miasta lub regionu
   12. Social media
   13. Business-to-Business PR
   14. PR finansowy i relacje inwestorskie
   15. Media Relations
   16. Employer Branding
   17. Content Marketing – branded content
   18. Custom Publishing 
  2. KATEGORIE SPECJALNE - w tej grupie nagradzane są kampanie public relations, które w ponadprzeciętny sposób skupiły uwagę interesariuszy i/lub szerszej opinii publicznej oraz zdecydowanie wyróżniały się spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Projektów pod względem kreatywności, efektywności biznesowej i/lub przeprowadzonej analizy badawczej. Projekt może być zgłoszony do maksymalnie 3 Kategorii specjalnych. Warunkiem zgłoszenia Projektu do Kategorii specjalnej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z Kategorii głównych.
   1. Kreatywność.
   2. Efektywność
   3. Research&Insight
  3. KATEGORIE SEKTOROWE -  do Kategorii sektorowych mogą być zgłoszone kampanie public relations zrealizowane na rzecz firm i/lub instytucji reprezentujących poszczególne branże. Zgłoszenia mogą dotyczyć dyscyplin public relations objętych katalogiem Kategorii głównych. Jeden Projekt może być zgłoszony do jednego sektora, o którym decyduje branża, z której pochodzi Podmiot zgłaszający a nie tematyka Projektu. Warunkiem zgłoszenia Projektu do Kategorii sektorowej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z Kategorii głównych.
   1. Technologia, IT, telekomunikacja
   2. Finanse
   3. Uroda, higiena i wellness
   4. Moda i styl życia
   5. Sektor spożywczy
   6. Kultura i media
   7. Medycyna i zdrowie
   8. Sport
   9. Turystyka i rekreacja
   10. Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze
   11. Przemysł i infrastruktura
   12. Motoryzacja i transport
   13. NGO i sektor publiczny
 2. Jeden Projekt musi być zgłoszony przynajmniej do jednej Kategorii głównej oraz może zostać dodatkowo zgłoszony do: maksymalnie dwóch innych Kategorii głównych (w sumie max. trzy Kategorie główne), trzech Kategorii specjalnych jednej Kategorii sektorowej.
 3. Warunkiem uruchomienia Kategorii jest zgłoszenie do niej przynajmniej jednego Projektu.
 4. Biuro zajmuje się weryfikacją zgłoszeń do Konkursu oraz sprawdzeniem zgodności Zgłoszeń z Regulaminem. W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących zgłoszenia Projektu do danej Kategorii Biuro może zasugerować Zgłaszającemu zmianę Kategorii. Decyzję o zmianie Kategorii oraz odpowiedzialność za nią podejmuje Zgłaszający.

 

§ 5       CENNIK

 1. Obowiązek dokonania opłaty za Zgłoszenie spoczywa na Podmiocie Zgłaszającym.
 2. Wysokość opłaty za zgłoszenie Projektu uzależniona jest od terminu dokonania Zgłoszenia oraz członkostwa w Związku Firm Public Relations. Opłata za zgłoszenie we wszystkich Kategoriach (Kategorie główne, specjalne, sektorowe) jest taka sama i wynosi:
  1. Opłata za zgłoszenie dla członków ZFPR:
  • w terminie I (do 4 lipca 2017 roku do godz. 16.00) – 700 zł + 23% VAT
  • w terminie II (do 11 lipca 2017 roku do godz. 16.00) – 900 zł + 23% VAT 
  1. Opłata za zgłoszenie dla agencji i podmiotów prawnych niezrzeszonych w ZFPR:
  • w terminie I (do 4 lipca 2017 roku do godz. 16.00) – 790 zł + 23% VAT
  • w terminie II (do 11 lipca 2017 roku do godz. 16.00) – 990 zł + 23% VAT 
 3. Opłata za zgłoszenie obejmuje:
  1. czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń
  2. czynności związane z oceną zgłoszeń on-line
  3. czynności związane z oceną zgłoszeń podczas posiedzeń jury
  4. organizację Gali Konkursu, produkcję statuetek oraz zaproszeń na Galę.
 4. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu biorą udział Podmioty Współzgłaszające:
  1. pierwszy Współzgłaszający, będący podmiotem, na rzecz którego stworzono Projekt (dalej „Klient”), nie ponosi dodatkowych opłat
  2. każde kolejne Współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne w wysokości 200 zł + 23% VAT.
 5. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej i przelana na konto Organizatora przez Podmiot Zgłaszający lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający.
 6. Dla organizacji pozarządowych istnieje możliwość obniżenia opłaty po przesłaniu przez Zgłaszającego pisemnej prośby z uzasadnieniem na adres ewelina.kiszka@zfpr.pl. Decyzję o wysokości przyznanej zniżki podejmuje Biuro.
 7. Opłata za zgłoszenie i współzgłoszenie musi być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001, BNP Paribas.
 8. W tytule przelewu Podmiot Zgłaszający powinien wpisać „Złote Spinacze” oraz skróconą nazwę Projektu. W przypadku, gdy Podmiot Zgłaszający zgłasza do Konkursu więcej niż jeden Projekt opłata powinna być uiszczona jednym przelewem, w którego tytule powinna znajdować się liczba zgłoszeń, za jakie została dokonana opłata.
 9. Projekty nieopłacone w wymaganym terminie, nie będą rozpatrywane.
 10. Na Podmiot Zgłaszający może zostać naliczona dodatkowa opłata (dalej „Dodatkowa opłata”) w wysokości 100zł + VAT w przypadku każdorazowej ingerencji Organizatora na prośbę Podmiotu Zgłaszającego w przypadku:
  1. wprowadzania poprawek w Formularzu Zgłoszeniowym zgodnie z §3 pkt.12.
  2. wprowadzania poprawek w prezentacji pdf zgodnie z §9 pkt.7.
  3. wprowadzania poprawek w materiałach dodatkowych nieobowiązkowych (film, grafika) zgodnie z §9 pkt.7.
 11. Na Podmiot Zgłaszający może zostać naliczona Dodatkowa opłata w wysokości 100zł + VAT w przypadku każdorazowej ingerencji Organizatora wynikającej z wprowadzaniem poprawek w Metryczce Formularza Zgłoszeniowego, o których mowa w §3 pkt. 9.
 12. W przypadku naliczenia Dodatkowych opłat przez Organizatora Projekt zostanie dopuszczony do Konkursu wyłącznie po wniesieniu stosownej opłaty przez Podmiot Zgłaszający do czasu ogłoszenia nominacji w przypadku §5 pkt. 10.1. oraz §5 pkt 11. lub do czasu rozpoczęcia obrad Jury dnia 17 października 2017r. w przypadku §5 pkt. 10.2. i 10.3.

 

§ 6       JURY

 1. Skład jury Złotych Spinaczy jest powoływany przez Zarząd ZFPR przed rozpoczęciem każdej edycji Konkursu (dalej „Jury” lub „Jurorzy”). W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, autorytety środowiska mediów oraz praktycy i eksperci branży PR w Polsce.  Skład Jury dostępny jest na www.zlotespinacze.pl
 2. Wybór zwycięskich Projektów przez Jury odbywa się w dwóch etapach:
  1. Etap I – głosowanie online, w wyniku których wyłonione zostaną Projekty nominowane (dalej „Etap I”)
  2. Etap II – obrady, podczas których wyłonione zostaną Projekty zwycięskie (dalej „Etap II”)
 3. Każdy z Jurorów jest zobowiązany do:
  1. zachowania poufności, co zaświadcza podpisaniem przed rozpoczęciem każdej edycji Konkursu odpowiedniej klauzuli poufności, której wzór znajduje się na stronie zlotespinacze.pl. Nie podpisanie klauzuli wiąże się z wykluczeniem z prac Jury
  2. akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu
  3. przestrzegania zasad pracy Jury zawartych w niniejszym Regulaminie
  4. pełnego, aktywnego, zgodnego z wymaganiami Regulaminu uczestnictwa w pracach Jury (zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie Konkursu)
 4. Zarząd ZFPR powołuje Przewodniczącego Jury danej edycji Konkursu (dalej „Przewodniczący Jury”). Przewodniczący Jury należy do jednej z trzech grup jurorskich i bierze czynny udział w głosowaniu na Etapie I i II Konkursu. Przewodniczący Jury jest obecny na wszystkich spotkaniach Jurorów w Etapie II. Zadaniem Przewodniczącego Jury będzie wspieranie pracy Jurorów oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych kwestii dotyczących oceny Projektów.
 5. Zarząd ZFPR powołuje przewodniczących grupy danej edycji Konkursu (dalej „Przewodniczący Grup”). Zadaniem Przewodniczącego Grupy jest nadzorowanie prac Jury na każdym etapie Konkursu, w tym moderowanie dyskusji oraz kierowanie obradami w Etapie II. Przewodniczący Grupy rozstrzyga trudne kwestie związane z oceną Projektów na poziomie Grupy jurorskiej. Przewodniczący Grupy bierze udział w głosowaniu na Projekty w grupie jurorskiej, do której przynależy.
 6. Jurorzy oceniają Projekty w 3 grupach jurorskich, a każda z grup otrzymuje określoną liczbę Kategorii do oceny (dalej „Grupa jurorska”). Kategorie zostaną przydzielone do Grup jurorskich przed rozpoczęciem obrad i zostaną opublikowane na stronie zlotespinacze.pl.
 7. Juror nie może oceniać Projektów, w przypadku których zaistniał konfliktu interesów (dalej „Konflikt interesów”).
 8. Za Konflikt interesów uznaje się:
  1. jakikolwiek związek z ocenianym Projektem, w tym współautorstwo Projektu lub wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie Projektu;
  2. udział w Projekcie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego, dla której lub na której zlecenie był realizowany Projekt.
  3. pokrewieństwo drugiego stopnia, związek małżeński, lub związek o charakterze nieformalnym z autorem/autorami Projektu lub członkami władz Podmiotu Zgłaszającego lub Podmiotu Współzgłaszającego Projekt;
 9. Juror ma obowiązek powiadomić Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora o istniejących Konfliktach interesów.
 10. Członkowie Jury są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku Konfliktu interesów lub ich istnieniu. W tym celu Juror zaznacza Konflikty interesów lub potwierdza ich brak w dokumencie (oświadczeniu) przesłanym przez Biuro. Uzupełniony dokument Juror przesyła na adres ewelina.kiszka@zfpr.pl w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż przed rozpoczęciem Etapu I głosowania.
 11. W przypadku istniejących Konfliktów interesów Juror nie ocenia Projektów, w których zaistniał Konflikt, ocenia natomiast pozostałe Projekty z Kategorii, w której występuje skonfliktowany Projekt:
  1. Podczas głosowania w Etapie I Projekty skonfliktowane będą zaznaczone w systemie i nie będą aktywne.
  2. Podczas głosowania w Etapie II Juror jest zobowiązany wyłączyć się z dyskusji oraz głosowania nad danym Projektem oraz opuścić na ten czas salę obrad.
   1. Juror może z własnej inicjatywy wyłączyć się z dyskusji oraz głosowania nad wszystkimi Projektami Kategorii, w której występuje skonfliktowany Projekt oraz opuścić na ten czas salę obrad.

 

§ 7       ETAP I KONKURSU

 1. Celem Etapu I jest wyłonienie najlepszych Projektów i sporządzenie listy Nominowanych Projektów, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II (dalej „Nominowani”).
 2. Etap I trwa od 31 lipca 2017 roku do 21 sierpnia 2017 roku. W szczególnych przypadkach Organizator może na wniosek Jurorów lub z własnej inicjatywy przedłużyć czas trwania Etapu I.
 3. Na Etapie I Jurorzy otrzymują od Organizatora indywidualne dane dostępu do platformy, na której znajdują się Projekty biorące udział w Konkursie. Jurorzy głosują na Projekty online poprzez platformę we wskazanym w §7 pkt. 2 terminie.
 4. Głosowanie każdego z Jurorów na Etapie I jest tajne.
 5. Na Etapie I Projekty są oceniane zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami.
 6. Projekty w Kategoriach głównych i Kategoriach sektorowych są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami.
  1. WYZWANIE – w tym wymiarze Jurorzy oceniają stopień trudności zadania, jakie zostało postawione przed Zgłaszającym. Pod uwagę będą brane w szczególności: kontekst społeczny i uwarunkowania rynkowe, na ile cele Projektu były ambitne i trudne, złożoność całego przedsięwzięcia, zakładany rezultat biznesowy oraz warunki ekonomiczne realizacji (dostępny budżet); Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  2. DIAGNOZA (research & insight) – w tym wymiarze Jurorzy oceniają złożoność i głębokość analizy przeprowadzonej przez Zgłaszającego oraz jakość wyprowadzonych na tej podstawie wniosków i kluczowych obserwacji (insights), które zdeterminowały obranie konkretnej strategii. Na szczególne docenienie będą zasługiwać zgłoszenia, które wykażą zastosowanie niestandardowych metod diagnostycznych, wykraczających poza analizę danych i informacji powszechnie dostępnych (desk research);  Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  3. STRATEGIA – w tym wymiarze Jurorzy oceniają trafność wytyczonej przez Zgłaszającego drogi do celu. Krytycznej ocenie będzie poddana umiejętność logicznej interpretacji wniosków z analizy zagadnienia dla zdefiniowania niestandardowych środków oddziaływania na grupy docelowe i określenia optymalnego planu działań komunikacyjnych, zarówno od strony strategicznej (logika w obraniu właściwego kierunku), jak i taktycznej (dobór narzędzi);  Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  4. KREACJA – w tym wymiarze Jurorzy dokonują oceny na ile działania zrealizowane przez Zgłaszającego są innowacyjne, przełamują utarte stereotypy i wytyczają nowe/unikalne kierunki dla działań komunikacyjnych;  Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów
  5. EFEKTYWNOŚĆ – to szczególnie istotny wymiar oceny prac zgłaszanych do Konkursu. Punkty w tej kategorii Jurorzy będą przyznawać za udokumentowane i/lub uwiarygodnione efekty przeprowadzonych działań. Parametry ilościowe (OUTPUT) takie jak AVE, impresje, dotarcie, czy przedstawione zasięgowe publikacje będą punktowane dodatnio, jednak na szczególne wyróżnienie będą zasługiwać zgłoszenia, które wykażą jakościową zmianę postaw/nastawień w grupie/grupach decelowej/ych (OUTCOME), która umożliwiła realizację założonych celów. Projekty/kampanie, które w udokumentowany sposób wykażą osiągnięcie założonego celu biznesowego (IMPACT), będą przez jurorów oceniane szczególnie wysoko;  Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów
 7. Ocena Projektów w Kategoriach Głównych i Kategoriach Sektorowych następuje w systemie punktowym. Każdy z Jurorów oceniając poszczególne zgłoszenie może przyznać Projektowi od 0 do 10 punktów w każdym z pięciu obszarów. Projekt może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 8. Projekty w Kategoriach Specjalnych są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. w kategorii „Research&Insight” – za rzetelność oceny uwarunkowań zewnętrznych i/lub wewnętrznych  związanych z przedmiotem programu/kampanii i trafność diagnozy, która pozwoliła na obranie optymalnej strategii działania i doprowadziła do realizacji zakładanych celów;  Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  2. w kategorii „Kreatywność” – za unikalne, innowacyjne i niestandardowe podejście do realizacji powierzonego zadania, które zaowocowało nieprzeciętnymi wynikami oraz wyznaczyło nowy kierunek działań komunikacyjnych;  Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  3. w kategorii „Efektywność” – za udokumentowane osiągnięcie założonych celów, w szczególności biznesowych takich jak: wzrost sprzedaży; wzrost świadomości i/lub rozpoznawalności produktu, usługi, marki bądź kluczowego zagadnienia oraz zmianę postaw prowadzącą do wykreowania pożądanych preferencji odbiorców przekazu;  Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
 9. Ocena projektów w Kategoriach Specjalnych następuje w systemie punktowym. Projekt może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
 10. Podczas liczenia punktów Audytor będzie odrzucał skrajne oceny (najniższą i najwyższą), którą otrzymał dany Projekt.
 11. Do Etapu II przechodzą, czyli są nominowane 3 najwyżej ocenione projekty w każdej z 34 Kategorii, przy czym warunkiem otrzymania nominacji jest uzyskanie minimum 27,5 pkt w Etapie I. Nominowanych w poszczególnych Kategoriach może być więcej w przypadku, gdy kilka Projektów uzyska taką samą liczbę punktów**.
 12. Jurorzy oceniają Projekty pełnymi Kategoriami, tzn. aby karta oceny danego Jurora została zaakceptowana przez system muszą być ocenione wszystkie Projekty we wszystkich przydzielonych Kategoriach.
 13. Organizator jest uprawniony do pozbawienia Jurora prawa do pracy w kolejnych etapach oceny w przypadku gdy Juror nie zagłosuje na wszystkie Projekty biorące udział w Konkursie w Kategoriach, do których został przypisany.

 

§ 8       GŁOSOWANIE DODATKOWE W ETAPIE I KONKURSU

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy ponad połowa jurorów oceniających w Etapie I dane Kategorie, nie będzie mogła oddać ważnych głosów, Organizator w terminie 29 sierpnia do 3 września 2017r. przeprowadzi dodatkowe głosowanie.
 2. Projekty w dodatkowym głosowaniu oceniać będą losowo wybrani Jurorzy, którzy nie zgłosili Konfliktu interesów w stosunku do Projektów poddawanych ocenie.
 3. Jurorzy oddadzą głosy przez platformę online i we wskazanym w § 8 pkt. 2. terminie prześlą karty ocen w Etapie I.

 

§ 9       ETAP II KONKURSU

 1. Lista Projektów zakwalifikowanych do Etapu II zostanie opublikowana na stronie Konkursu www.zlotespinacze.pl w dniu 11 września 2017 r. Tego samego dnia Nominowani otrzymają również potwierdzenie mailowe z listą wszystkich nominowanych Projektów.
 2. Nominowani są zobowiązani dostarczyć wymagane materiały do oceny w Etapie II w nieprzekraczalnym terminie 26 września 2017 r. do godz. 15:00
 3. Materiały przesyłane do Etapu II powinny zawierać:
  • prezentację (obowiązkowo) – w formacie pdf, wielkość: maksymalnie 20 slajdów. Prezentacja może zawierać linki do stron www, badań oraz wykresy i inne elementy graficzne
  • film (nieobowiązkowo) – jeden film w formacie mp4, długość: maksymalnie 3 min, waga: maksymalnie do 200 MB
  • grafikę (nieobowiązkowo) – jeden poster, będący graficzną formą krótkiej prezentacji Projektu w formacie A3, zapisany w wysokiej rozdzielczości w dwóch formatach: JPG oraz PDF**.
  • Nominowani w Kategorii Custom Publishing mogą ponadto przesłać do Biura ZFPR materialną formę zgłaszanego Projektu (nieobowiązkowo) w liczbie maksymalnie 15 sztuk, które zostaną przekazane Jurorom Konkursu w dniu obrad.
 4. Prezentacja pdf i materiały dodatkowe (film, grafika) muszą być przesłane przez Nominowanych na wskazany przez Organizatora serwer. Każdy z przesyłanych materiałów (prezentacja pdf, film, grafika) powinien być odpowiednio nazwany:
  1. Skrócona nazwa kategorii_skrócona nazwa projektu_skrócona nazwa firmy zgłaszającej. Na przykład: Launch_ABC_ZFPR
 5. Jeżeli dany Projekt jest nominowany w więcej niż jednej Kategorii, materiały dotyczące tego Projektu muszą być zamieszczone na serwerze w tylu Kategoriach w ilu Projekt otrzymał nominację.
 6. Organizator przekaże Nominowanym dane dostępowe do serwera dnia 11 września 2017r.
 7. W przypadku zaistnienia pomyłek lub błędów w treści prezentacji PDF oraz przesłania niepoprawnych materiałów dodatkowych: film i grafika istnieje możliwość przesłania do Organizatora poprawnych materiałów lecz nie później niż dnia 26 września 2017r. godz. 15:00. Organizator pobierze opłatę za dokonane zmiany zgodnie z §5 pkt.9b. i 9c.
 8. Zgłoszenia z poufnymi danymi powinny być oznaczone na pierwszym slajdzie prezentacji zapisem: „Dokument zawiera informacje poufne”.
 9. Nominowani, na wezwanie Jury lub Organizatora, zobowiązani są do udzielenia szczegółowych wyjaśnień dot. realizacji Projektów w drodze wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej z Biurem. Korespondencja e-mailowa/notatka z rozmowy telefonicznej, sporządzona przez Biuro, zostanie dołączona do pozostałej dokumentacji Projektu. Udzielone odpowiedzi będą stanowić element całościowej oceny Projektu.
 10. Przesyłając materiały do oceny w Etapie II każdy Nominowany zobowiązany jest jednocześnie do załączenia materiałów na Galę Konkursu (dalej „Gala”). Materiały te obejmują:
  1. krótki opis Projektu (obowiązkowo), który zostanie odczytany w trakcie Gali. W przypadku otrzymania kilku Nominacji tego samego Projektu, opisy muszą się od siebie różnić. Opis nie może przekraczać 250 znaków ze spacjami i musi zostać zapisany w formacie PDF.
  2. zdjęcia (obowiązkowo) – maksymalnie 15 sztuk, ale nie mniej niż 7 w możliwie najlepszej jakości i/lub
  3. film (nieobowiązkowo) – maksymalnie do 3 min lub 15 sekundowy, będący gotowym materiałem do wyświetlenia podczas Gali. Filmy powinny być w możliwie najlepszej jakości, w formacie mp4. W przypadku przesłania dłuższego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia materiału bez akceptacji Zgłaszającego do 15 sekund wyświetlanych w trakcie Gali. Zgłaszający może przesłać maksymalnie dwa materiały wideo.
 11. Spotkania Grup jurorskich odbędą się w dniach 17, 18, 19 października 2017 roku.
 12. Podczas spotkań dokonana będzie ostateczna ocena Projektów nominowanych. Jurorzy zdecydują o przyznaniu statuetek:
  1. Złotego Spinacza (dalej „Złoty Spinacz”)
  2. Srebrnego Spinacza (dalej „Srebrny Spinacz”)
  3. Brązowego Spinacza (dalej „Brązowy Spinacz”)
 13. Jurorzy mogą także zdecydować o nieprzyznaniu statuetki (dalej „Nagroda” lub „Statuetka”) zgodnie z § 10.
 14. Jedna Grupa jurorska obraduje w ciągu jednego dnia i ocenia wszystkie Kategorie przydzielone jej do oceny.
 15. Obecność na spotkaniu Grupy jurorskiej jest obowiązkowa.
 16. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa Jurora w obradach  jest wcześniejsze zapoznanie się z dostarczonymi materiałami nadesłanymi do Etapu II, które będą dostępne w systemie.
 17. Podczas obrad na Etapie II ocenie podlegać będą Projekty, które otrzymały nominację w wyniku głosowania Jury w Etapie I. Aby mogło nastąpić wyłonienie zwycięskiego Projektu w Etapie II, w głosowaniu musi wziąć udział minimum 60% składu jurorskiego oceniającego dany Projekt (z wyłączeniem Konfliktów interesów). Na Etapie II:
  1. Obrady odbywają się kolegialnie.
  2. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.
  3. Obrady zakończone są jawnym głosowaniem dotyczącym poszczególnych Projektów.
  4. Werdykt Grupy jurorskiej jest ostateczny.
  5. Podczas dyskusji i w trakcie głosowania obecny jest Audytor, który czuwa nad prawidłowością głosowania oraz pracownik Biura Organizatora.
  6. Jurorzy są zobowiązani do zachowania najwyższej poufności werdyktu do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu podczas Gali Złotych Spinaczy, 1 grudnia 2017.
 18. Głosowanie w Kategoriach głównych i Kategoriach sektorowych odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. W Kategoriach Głównych i Sektorowych Jurorzy mogą przyznać Złoty, Srebrny i Brązowy Spinacz. W celu przyznania Złotych, Srebrnych i Brązowych Spinaczy, każdy z Projektów znajdujących się na Liście Nominowanych poddany zostaje pod dyskusję, a następnie głosowaniu Jury.
  2. Jurorzy głosując poprzez podniesienie ręki zadecydują o Projektach zwycięskich w poszczególnych Kategoriach.
  3. Jurorzy mogą zdecydować o przyznaniu więcej niż jednej Nagrody Brązowej lub Srebrnej w danej Kategorii, lecz mogą przyznać co najwyżej jedną Nagrodę Złotą.
  4. Inny system głosowania występuje w Kategoriach specjalnych. Proces przyznawania nagród w Kategoriach specjalnych został opisany w pkt. 19.
 19. Głosowanie w Kategoriach specjalnych odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. W ocenie Kategorii Specjalnych Jurorzy przyznają wyłącznie jednego Złotego Spinacza w Kategorii. W celu przyznania Złotych Spinaczy, każdy z Projektów znajdujących się na Liście Nominowanych poddany zostaje pod dyskusję, a następnie głosowaniu Jury.
  2. Jurorzy, głosując poprzez podniesienie ręki, zadecydują o Projekcie zwycięskim w danej Kategoriach.
  3. Każdy Juror dysponuje jednym głosem, który może oddać poprzez podniesienie ręki na jeden Projekt w Kategorii
 20. Projekty w Etapie II są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. BRĄZOWY SPINACZ – Good PR practice, czyli dobra rzetelnie przeprowadzona praca, bez braków, ale też bez spektakularnych rozwiązań;
  2. SREBRNY SPINACZ – Exceptional achievement in public relations, czyli bardzo dobra praca, która może się wylegitymować mierzalnym i udokumentowanym sukcesem;
  3. ZŁOTY SPINACZ – Excellence in public relations, czyli praca budząca najwyższe uznanie i podziw. Benchmark, który Organizator chce promować w branży jako wzór do naśladowania.
 21. Werdykt Jury nie podlega dyskusji i nie może być przedmiotem reklamacji. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich wyborów i ocen.

 

§ 10      NIEPRZYZNANIE NAGRODY

 1. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody w danej Kategorii. Statuetka w danej Kategorii nie zostanie przyznana, jeśli decyzja o nieprzyznaniu Nagrody w danej Kategorii zostanie podjęta w głosowaniu „o nieprzyznanie nagrody” przez 60% składu Jury z danej Grupy jurorskiej (z wyłączeniem Konfliktów interesów).
 2. W sytuacji, gdy jeden z Projektów nominowanych z przyczyn regulaminowych zostanie odrzucony z Konkursu, na jego miejsce wchodzi kolejny Projekt z Listy Projektów Nominowanych, spełniający wymogi regulaminowe.

 

§ 11      NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Statuetka, odpowiednio Złoty, Srebrny lub Brązowy Spinacz wręczana podczas Gali Złote Spinacze 1 grudnia 2017r.
 2. Podmiot Zgłaszający, którego Projekt znalazł się na Liście Nominowanych otrzymuje 1 jednoosobowe zaproszenie na Galę Złotych Spinaczy, bez względu na ilość nominacji danego Projektu oraz bez względu na ilość Podmiotów Współzgłaszających.
 3. Dodatkowe zaproszenie można zakupić w Biurze ZFPR po dokonaniu rejestracji w dedykowanym systemie rejestracji i sprzedaży biletów. Koszt zaproszenia wynosi 500 zł netto + 23% VAT dla członków ZFPR oraz 600 zł netto + VAT dla firm i agencji niezrzeszonych w ZFPR.
 4. Podmiot Zgłaszający, który zdobył Brązowego, Srebrnego bądź Złotego Spinacza otrzymuje jedną Statuetkę, bez względu na ilość Podmiotów Współzgłaszających.
 5. Dodatkowe Statuetki można zamówić w Biurze ZFPR po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia. Koszt Statuetki wynosi 600 zł netto + 23% VAT.
 6. Projekty Nominowane mogą wziąć udział w Konkursie na Nagrodę Publiczności. Nagrodą w konkursie jest Statuetka przyznana w trakcie Gali. Zasady udziału w konkursie na Nagrodę Publiczności opisane są w oddzielnym dokumencie: Regulaminie konkursu na Nagrodę Publiczności, który jest dostępny na stronie zlotespinacze.pl.

 

§ 12      NAGRODA „NAJLEPSZY W KONKURSIE”

 1. W ramach Konkursu zostanie wyłoniona najlepsza firma w Konkursie (dalej: „Najlepszy w konkursie”)
 2. W celu wyłonienia „Najlepszego w konkursie” zostanie przeprowadzony ranking podmiotów biorących udział w Konkursie według punktacji:
  1. Złoty Spinacz – 7 punktów
  2. Srebrny Spinacz – 4 punkty
  3. Brązowy Spinacz – 2 punkty
 3. W przypadku Współzgłoszenia, każdy z Podmiotów Współzgłaszających otrzyma:
  1. Złoty Spinacz – 3 punkty
  2. Srebrny Spinacz – 2 punkty
  3. Brązowy Spinacz – 1 punkt.
 4. Podmiotowi, który zdobędzie tytuł „Najlepszego w konkursie” podczas Gali zostanie wręczony Tytanowy Spinacz.

 

§ 13      UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z UWAGI NA ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów z Etapu I i II w formie pełnej lub skróconej do ich publicznej prezentacji na stronie www.zlotespinacze.pl oraz innych miejscach i formach nieujętych w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania nadesłanych materiałów z Etapu I i II Uniwersytetom i placówkom naukowym do wykorzystania jako materiały edukacyjne.
 3. Punkt 1 i 2 §13 nie dotyczy materiałów oznaczonych jako poufny w Formularzu zgłoszeniowym i prezentacji PDF.

 

§ 14      KOMISJA ETYCZNA KONKURSU ZŁOTE SPINACZE

 1. Jurorzy, uczestnicy Konkursu oraz osoby nieuczestniczące w Złotych Spinaczach mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące zasad etycznego prowadzenia Projektu biorącego udział w Konkursie. Uwagi należy kierować do Organizatora na adres mailowy ewelina.kiszka@zfpr.pl. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki PR lub łamania zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR oraz innych etycznych kodeksów branżowych, sprawa będzie rozstrzygana przez siedmioosobową komisję etyczną (dalej „Komisja etyczna”).
 2. Skład Komisji etycznej i tryb jej powoływania: Komisja etyczna powoływana jest przez Audytora po wpłynięciu wniosku o podejrzenie naruszenia zasad etycznych w stosunku do uczestniczących w Konkursie Projektów. W skład 7-osobowej Komisji etycznej wchodzi:
  1. czterech przedstawicieli Jury – wybranych z grupy jurorskiej, w której zgłoszony jest Projekt podejrzany o naruszenie zasad etycznych. Kandydaci zgłaszani są przez przedstawicieli Jury lub sami przedstawiają swoje kandydatury.
  2. dwóch przedstawicieli Zarządu ZFPR – wydelegowanych przez Zarząd ZFPR
  3. jeden przedstawiciel Biura.
 3. Zakres działań Komisji etycznej: Komisja rozstrzyga sprawy, które dotyczą podejrzenia naruszenia zasad etyki PR, tj. działań niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami prowadzenia profesjonalnych działań PR lub naruszenia zasad kodeksów branżowych (Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR oraz innych etycznych kodeksów branżowych). W przypadku, gdy w opinii komisji złożony wniosek nie dotyczy kwestii natury etycznej, komisja może podjąć decyzję o jego oddaleniu.
 4. Składanie wniosków: Wnioski o podejrzenie naruszenia zasad etycznych w stosunku do uczestniczących w Konkursie Projektów mogą być składane przez: podmioty uczestniczące w Konkursie, podmioty, które nie biorą udziału w Złotych Spinaczach, jak również przez Jurorów oceniających projekty. Wnioski należy przesłać drogą mailową na adres Organizatora: ewelina.kiszka@zfpr.pl. Komisja etyczna nie rozpatruje wniosków anonimowych. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania swoich danych personalnych (imię i nazwisko), nazwy firmy, którą reprezentuje, danych kontaktowych (adres email, numer telefonu). W składanym wniosku należy szczegółowo opisać zaistniałą sytuację. Komisja etyczna może poprosić wnioskodawcę o przesłanie dokumentacji dowodowej lub o spotkanie, w celu pełniejszego zapoznania się ze sprawą.
 5. Tryb pracy Komisji: po otrzymaniu wniosku Komisja ma 7 dni roboczych na przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie lub podjęcie decyzji o oddaleniu wniosku. Opinia komisji zostanie przesłana do zainteresowanych stron drogą mailową przez Biuro ZFPR. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przez co najmniej 2/3 członków komisji.   Członkowie Komisji mogą obradować za pomocą poczty elektronicznej lub podczas bezpośredniego spotkania.
 6. Dopóki Komisja nie wyda oświadczenia informującego o złamaniu zasad etycznych przez Projekt uczestniczący w Złotych Spinaczach, Projekt bierze udział w Konkursie na normalnych zasadach. Działania komisji są tajne, a informacje dotyczące rozpatrywanych przez komisję spraw nie są przekazywane Jurorom (z wyłączeniem sytuacji, gdy osobą wnioskującą jest Juror – w tym przypadku może być on poproszony przez Komisję o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji potwierdzającej naruszenie zasad etycznych).
 7. Wyłączanie: Członek komisji jest wyłączany automatycznie z prac nad wydaniem opinii w sytuacji, gdy:
  1. a. jest stroną w sprawie
  2. b. sprawa  dotyczy jego małżonka bądź krewnych
 8. Członek komisji może być wyłączony z postępowania na pisemne żądanie jednej ze stron lub na własny wniosek, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub przypuszczenia, że powiązanie ze stroną/-ami postępowania może wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
 9. Informowanie o decyzjach: Decyzje Komisji sporządzane są w formie pisemnej. Po wydaniu opinii jest ona przesyłana drogą mailową do zainteresowanych stron przez Biuro ZFPR. W przypadku decyzji o dyskwalifikacji Projektu, zostaje on wycofany z Konkursu, a o tym fakcie informowani są Jurorzy. Dodatkowo w przypadku, gdy dyskwalifikacji podlega projekt Finałowy, informacja o tym fakcie zostaje umieszczona na stronie poświęconej Konkursowi.

 

§ 15      DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. Za zgodą Uczestnika Dane osobowe przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o jakiejkolwiek ich zmianie.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału Konkursie.

 

§ 16      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Złotych Spinaczy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie www.zlotespinacze.pl w  postaci stosownych aneksów.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach harmonogramu Konkursu pisemnie (mailem).
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Projektu z Konkursu lub utracie Uczestnika prawa do Nagrody.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro ZFPR: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, e-mail: info@zfpr.pl, Tel. (22) 55 53 330. Osoby kontaktowe: Ewelina Kiszka, ewelina.kiszka@zfpr.pl, tel. (22) 55 53 332 lub 531 848 470, Marcin Olkowicz, marcin.olkowicz@zfpr.pl, tel. 662 248 214
POBIERZ REGULAMIN 2017

* Aneks 1. do Regulaminu - ZOBACZ

** Aneks 3. do Regulaminu - ZOBACZ

*** Aneks 2. do Regulaminu - ZOBACZ

Ewelina Kiszka

Dyrektor ZFPR

ewelina.kiszka@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470

krs: 000020265458
nip: 951-20-04-715 | regon: 012785214541